Kamu Telah Menyalibkan-Nya

“Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.” (KPR 2:23)Bacaan hari ini: Kisah Para Rasul 2:23 | Ayat Bacaan: Kisah Para Rasul 2:22-23

Bukti merupakan hal yang diperlukan untuk menyatakan kebenaran sebuah perkara. Dalam pengadilan, keberadaan barang bukti atau kehadiran seorang saksi dapat menentukan bagaimana berjalannya sidang dan putusan dari sebuah perkara.

Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, murid-murid menjadi takut. Namun, setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka berani bersaksi mengenai Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus memberitakan mengenai Yesus yang telah disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Melalui nas hari ini, setidaknya ada 2 bukti yang Petrus paparkan mengenai Yesus yang telah disalibkan orang Yahudi. Pertama, Petrus menekankan mengenai Yesus yang diutus dan diteguhkan Allah (ay. 22). Sepanjang masa hidup-Nya, Yesus melakukan banyak mukjizat, yang bagi orang Yahudi merupakan hal yang esensial dari seseorang yang diutus oleh Allah. Petrus menekankan kembali bahwa Yesus adalah Pribadi yang diutus oleh Allah dan diteguhkan oleh Allah yang terbukti nyata melalui segala mukjizat yang Yesus lakukan dan disaksikan orang Yahudi. Kedua, Petrus menekankan bahwa kematian Yesus ada dalam rancangan kekal Allah. Benar, kematian Yesus merupakan sebuah bukti nyata dari penolakan yang dilakukan oleh manusia terhadap Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Namun terlepas dari hal itu, kematian Yesus juga berada dalam rancangan kekekalan Allah untuk menggenapi rancangan keselamatan. Namun demikian, realita tidak dapat dipungkiri: umat manusia menolak anugerah keselamatan dan menyalibkan-Nya. Ya, termasuk kita pun menyalibkan-Nya.

Khotbah Petrus mengingatkan kita akan karya Allah dalam pelayanan dan kematian Yesus Kristus. Sejak kekekalan, Allah telah merancangkan karya keselamatan. Ketika mengutus Yesus ke dunia, Allah melegitimasi pelayanan Yesus melalui setiap mukjizat yang Yesus lakukan, namun manusia tetap saja menolak-Nya. Dalam kegenapan akan rancangan Allah melalui kematian Kristus, manusia menyalibkan-Nya, termasuk setiap kita. Ia disalibkan karena menanggung dosa kita. Ironinya, Ia juga disalibkan oleh setiap kita yang ditanggung dosanya oleh Dia.

STUDI PRIBADI: Di peristiwa apa Petrus menyampaikan khotbahnya? Apa yang dijelaskan Petrus dalam khotbahnya mengenai Yesus (ay. 22-23)? Mengapa Yesus disalibkan?

Pokok Doa: Berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Kiranya karya Kristus mengingatkan kita untuk mengenal Allah dan Kristus dalam kehidupan kita.

Sharing Is Caring :

×

Kisah Para Rasul 2 : 22-23

22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.

23 Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.

×

Kisah Para Rasul 2

Pentakosta

1 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.

2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;

3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.

4 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

5 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.

6 Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.

7 Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata: "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?

8 Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita:

9 kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,

10 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,

11 baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."

12 Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain: "Apakah artinya ini?"

13 Tetapi orang lain menyindir: "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."

Khotbah Petrus

14 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.

15 Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan,

16 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoel:

17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

19 Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.

20 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.

21 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.

22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.

23 Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.

24 Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.

25 Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.

26 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram,

27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.

28 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.

29 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.

30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya.

31 Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa daging-Nya tidak mengalami kebinasaan.

32 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.

33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.

34 Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:

35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.

36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."

37 Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"

38 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.

39 Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."

40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."

Cara hidup jemaat yang pertama

41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.

43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.

44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,

45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.

46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,

47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

×

Kisah Para Rasul 2 : 22

22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.

×

Kisah Para Rasul 1 : 16

16 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoel:

×

Kisah Para Rasul 2 : 17a

17a Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia;

×

Kisah Para Rasul 2 : 17b-18

17b maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

×

Wahyu 21 : 3-4

3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *