Daily Archive: April 3, 2024

03
Apr

Rasa Terabaikan

Kisah penyaliban Yesus Kristus adalah tonggak sejarah keselamatan umat manusia yang tidak dapat diabaikan. Ketika Yesus berseru, “Eli, Eli, lama sabakhtani?”, sesungguhnya Dia sedang mencapai puncak kesendirian dan pengabaian mendalam. […]